Kinderopvang Ikke heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld (zie hier). Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan klacht ingediend worden bij de coördinator. Dit kan enkel schriftelijk via het klachtenformulier. Deze is hier te downloaden, evenals te vinden in de fysieke map van de oudercommissie die per locatie op de groep te vinden is. Tevens kunt u dit formulier bij de locatiecoördinator opvragen. Het is hierbij van belang dat u de juiste persoon benadert, daarom nog eens per locatie de coördinator op een rij:

  • De Dennen | Herma van Gemert
  • De Beuken & De Zonnebloem | Katelijne Robben

Deze stuurt u na het invullen per mail retour. Daarnaast is het ook mogelijk deze naar de oudercommissie te sturen. Er wordt getracht de klacht binnen vier weken te verhelpen en tussentijds wordt u (bij voorkeur per mail) op de hoogte gehouden van de voortgang.

Tevens is Ikke aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang. Vanaf 1 januari 2016 worden klachten hier behandeld. Kinderopvang Ikke heeft een registratieovereenkomst bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze is in te zien in de map van de oudercommissie.

De Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 0703105310
www.degeschillencommissie.nl 

Hoe u een klacht indient bij De Geschillencommissie Kinderopvang vindt u zowel op bovenstaande website, als op de website van het Klachtenloket Kinderopvang, te weten www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Kinderopvang Ikke is aangesloten bij de Gelderse Klachtenkamer van het Spectrum in Velp. Informatie over het indienen van een officiele klacht kunt u opvragen bij de oudercommissie.